"วิสัยทัศน์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน" กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นหน่วยหลักของกองทัพบก ในการป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรบ ทันสมัย ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ของกองทัพ และประชาชน ได้นำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การดำเนินงาน ๓ ประการ คือ คุณภาพชีวิต คุณภาพคน คุณภาพงาน ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจคุณภาพชีวิตของกำลังพลโดยเริ่มจาก คุณภาพชีวิต มุ่งพัฒนาไปสู่ กองร้อย ต้องเป็นบ้านหลังที่สองของทหารกองประจำการ และนายทหารชั้นประทวน นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมให้กำลังพลใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มุ่งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กำลังพลและครอบครัว ใช้หลักศาสนามาพัฒนาจิตใจ ให้มีการประพฤติ ปฏิบัติตน ในทางที่ดี ลด ละ เลิกอบายมุข และเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ให้กำลังพลและครอบครัวมีส่วนร่วมมากที่สุด ในการร่วมกิจกรรม
ของชุมชนและราชการ เขตทหาร ต้องเป็น เขตปลอดยาเสพติด คุณภาพคน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของกำลังพล โดยมุ่งเน้นการสร้างอุดมการณ์ ให้กำลังพลมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนระบบพระมหากษัตริย์ ทหารต้องมีความสง่างาม มีความเข้มแข็ง และมีวินัย รวมทั้ง รักษาดินแดนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สู่ภายนอก จัดให้มี และส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถ ทั้งในวิชาชีพทหาร และการเพิ่มวิทยะฐานะของการศึกษาในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นต้องเป็นผู้นำที่ดี เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องสามารถเป็นครูทหาร เพื่อฝึกอบรมกำลังพลได้ คุณภาพงาน มุ่งเน้นโครงการ ๕ ส. , การวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม