ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 การจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สาย พลาธิการ ตามประกาศกองทัพบก โดย กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ต.ค.๒๕๖๒ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สาย พลาธิการ ของ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ต.ค.๒๕๖๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เผยแพร่การจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ พล.ปตอ. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย พธ. พ.ย.๒๕๖๑ ประกาศ พล.ปตอ. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม