แนะนำเวปไซต์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรรมการ บูรณาการฯ ได้นำเนินการจัดทำเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล พิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้ การให้บริการ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วน ของประเทศไทย เพื่อสร้างการเชื่อมโยงและจัดให้เป็นเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและทั่วถึง ซึ่งเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand ที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้ สบร.นั้น ได้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยปัจจุบันมีข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วนในเว็บไซต์ กว่า 400 แห่ง และมีแผนการรวบรวมข้อมูลในปี 2560 เพิ่มขึ้น 1,200 แห่ง
“ ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็ปไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๐ จำนวน ๑๓ เว็ปไซต์ รวม ๓,๕๓๘ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาแล้ว ” “ ศาลมีคำสั่งปิดกั่นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯโดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค. ๕๗ เรื่องการดูแลสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน ๒๒ URL และเว็ปไซที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการ ดำเนินการประสานงานของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศจำนวน ๕๐๕ URL ”
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพทหานคร 10300 หมายเลขภายใน โทร 02 2430200 - 19 ต่่่อ ฝ่ายกำลังพล 92461
จำนวนผู้เยี่ยมชม