ประวัติผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

 

พลตรี โชติอนันต์ปรีชา    ทรัพย์หิรัญ

วัน เดือน ปีเกิด    6 มกราคม 2500

ที่อยู่ปัจจุบัน    51/42 ถนนทหาร แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ภริยา    นาวาเอกหญิง จินตนา ทรัพย์หิรัญ

บุตร  1. นาย อิสริยะ ทรัพย์หิรัญ
       2. เด็กชาย สรรพทรง ทรัพย์หิรัญ
       3. เด็กหญิง สุขจิตต์ ทรัพย์หิรัญ
 

วุฒิการศึกษา  ก่อนเข้ารับราชการ

    รร.สามัญ          -รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย จว.ลพบุรี

    รร.ทหาร          -รร. เตรียมทหาร (นตท. รุ่นที่ 17)
                       
     
มหาวิทยา ลัย   - รร. จปร. (นนร.จปร. รุ่นที่ 28)
                       

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ(ในประเทศ)

-พ.ศ.2522 หลักสูตรโดดร่ม ( รร.สงครามพิเศษ ศสพ.) รุ่นที่ 121(4/22)
-พ.ศ.2523 หลักสูตรจู่โจม ( รร.สงครามพิเศษ ศสพ.) รุ่นที่ 57 (1/23 )
-พ.ศ.2524 หลักสูตรชั้นนายร้อย ป. (รร.ป.ศป.) รุ่นที่ 21
-พ.ศ.2526 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( ยศ.ทบ. ) รุ่นที่ 1/26
-พ.ศ.2529 หลักสูตรชั้นนายพัน ป. (รร.ป.ศป.) รุ่นที่ 32
-พ.ศ.2530 อบรมเชิงปฏิบัติการครูทหาร (รร.ร.ศร. โดย ยศ.ทบ.) รุ่นที่ 3
-พ.ศ.2531 อบรมผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการเหล่า ป. (รร.ป.ศป.) รุ่นที่ 4
-พ.ศ.2531 หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. รุ่นที่ 67
-พ.ศ.2540 หลักสูตรเสนาธิการทหาร วสท.สปท.บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 39
-พ.ศ.2542 หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รร.รปภ.ศรภ.บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 33
-พ.ศ.2543 หลักสูตร ปจว.ฝอ. สจว.สปท.บก.ทหารสูงสุด รุ่นที่ 88
-พ.ศ.2545 หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองทัพบก รุ่นที่ 1
-พ.ศ.2553 หลักสูตรการพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ (พสท.)
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รุ่นที่ 5

 

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ (ต่างประเทศ)

พ.ศ.2526 - English Language COURSE'83 (ภาษาอังกฤษ) DLIEC LACKLAND AFB. TX.U.S.A.
              - Air Borne'83 (โดดร่ม) USAIS.FT.BENNING. GA.U.S.A.
พ.ศ.2527 - Pathfinder'83 (ผู้นำทางอากาศ) USAIS.FT.BENNING. GA.U.S.A.
              - Ranger'83 (จู่โจม) USAIS.FT.BENNING. GA.U.S.A.
              - Civil Affairs Officer'84 (นายทหารกิจการพลเรือน) USA.JFK.SWC.FT.BRAGG.NC.U.S.A.
              - Tactical Intelligence Officer'84 (นายทหารการข่าว) USAIC.FT.HUACHUCA. AZ.U.S.A.

 

การดูงาน (ต่างประเทศ)

พ.ศ. 2531 - ดูงานกิจการทหารประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2535 - ดูงานเกี่ยวกับเรดาร์ AN/TPS-73 และระบบการต่อเชื่อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ(JADDIN)
               - ดูงานกิจการโรงเรียนนายร้อย West Point รัฐ New York ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2539 - ตรวจความก้าวหน้างานจัดซื้อเรดาร์แลดส์ ณ โรงงานผลิต เมืองเมอริแม็ค มลรัฐนิวแฮมเซียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
              - ดูงานกิจการทหารของหน่วยระดับ กรม กองพัน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ. 2545 - ดูงานกิจการทหาร ศูนย์ฝึกศึกษาการป้องกันภัยทางอากาศ The city of Rostov–upon–Don, โรงงานออกแบบผลิต ปตอ.23 มม. แบบ Zu 23 AAG. และอาวุธนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศแบบ IGLA (PADMS) เมือง Moscow ณ สหพันธรัฐ รัสเซีย
พ.ศ. 2546 - ดูงานกิจการผลิตเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮ.ท. UH–60 L แบบ BLACK HAWK) ณ โรงงานผลิต SIKORSKY FACILITIES เมือง STRATFORD มลรัฐ CONNECTICUTT และกิจการทหาร ณ ศูนย์การบินทหารบกสหรัฐอเมริกา FT. RUCKER เมือง DOTHAN มลรัฐ ALABAMA
พ.ศ. 2552 - ดูงานสายการผลิต การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการสาธิตการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะ และขีดความสามารถของระบบอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานติดตั้งบนยานยนต์บรรทุก ขนาด 4x4 แบบ FB-6A ระบบจรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยานติดตั้งบนรถยนต์บรรทุก ขนาด 6x6 แบบ LY-60D LOMAD และระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 35 มม. แบบ Twin-Band Type PG-99 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2554 - ประชุมสัมมนา (ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม เมืองบริสเบนรัฐควีนแลนด์ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรับทราบสถานการณ์ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรออสเตรเลีย และสถานทูตไทยเมืองแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เมืองเมลเบิร์น เมืองหลวง รัฐวิคทอเรีย)
 

ยศทางทหาร

- พ.ศ.2525   ร้อยตรี.
- พ.ศ.2525   ร้อยโท
- พ.ศ.2529   ร้อยเอก.
- พ.ศ.2532   พันตรี
- พ.ศ.2535   พันโท
- พ.ศ.2539   พันเอก
- พ.ศ.2545   พันเอก (พิเศษ)
- พ.ศ.2555   พลตรี

ตำแหน่ง

พ.ศ. 2524 รอง ผบ. ชป.ร้อย.รพศ. (พร.) กรพ.1 (พร.)
พ.ศ. 2526 รรก.ผบ.ชป.ร้อย.รพศ. (พร.) กรพ.1 (พร.)
พ.ศ. 2528 ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.2
พ.ศ. 2520 ผบ.ร้อย.ปตอ.ปตอ.พัน.4
พ.ศ. 2533 รอง ผบ.ปตอ.พัน.4
พ.ศ. 2535 ผบ.ปตอ.พัน.4
พ.ศ. 2539 หน.นายทหารปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการ ศปภอ.ทบ.
พ.ศ. 2540 รอง ผอ.กกร.นปอ.
พ.ศ. 2544 รอง ผอ.กร.ทบ. (กปจว.กร.ทบ.) (โครงการแลกเปลี่ยน ฝสธ.ทบ.)
พ.ศ. 2545 รอง ผอ.กกร.นปอ.
พ.ศ. 2545 ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา
พ.ศ. 2546 ประจำ บก.ทบ. (ฝสธ.ประจำ ผบ.ทบ.)
พ.ศ. 2547 ผบ.ปตอ.1
พ.ศ. 2548 ผบ.ปตอ.2
พ.ศ. 2553 รอง ผบ.พล.ปตอ.
พ.ศ. 2555 ผบ.พล.ปตอ.

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภท 2 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526
- เหรียญราชการชายแดน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2531
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2531
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2533
- เหรียญจักรมาลา (ร.ม.จ.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2534
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2536
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2540
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549

 

ราชการพิเศษ

พ.ศ.2524 - กอ.ร่วม รสช. (กรณี 1 เม.ย.24) : นายทหารยุทธการและการข่าว ร้อย รพศ.(พลร่ม) ศสพ.ฉก. (ควบคุมพื้นที่ บก.ทบ. สวนรื่นฤดี และ ชป.ไล่ติดตาม)
              - ศปก.ทบ.311 (24 ส.ค.2524 - 16 ส.ค.2526) : ผบ.ชป. (หน.ชุด รปภ.ผบ.ทบ.)

พ.ศ.2527 - ศปก.ทบ.315 โครงการ 506 (นปพ.838) (8 ต.ค.2527 - 5 ต.ค.2529) : นายทหารยุทธการและการข่าว ฐานปฏิบัติการหน้า รพศ. (พลร่ม) รพศ.1 (พลร่ม)
(พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้) : ผบ.ชป. (ประจำพื้นที่ตรงข้าม จว.ศรีสะเกษ)
พ.ศ.2532 - ศชอ.ทบ.(พล.ร.15) (กรณีพายุเกย์ พื้นที่ จว.ชุมพร 4 พ.ย.32) : จนท.บรรเทาสาธารณภัย บ.มาบอมฤต อ.ประทิว จ.ชุมพร
พ.ศ.2533 - กอ.ร่วม รสช. ( กรณี 23 ก.พ.33) : รอง ผบ.ปตอ.พัน.4 (ควบคุมพื้นที่ บก.ทบ.สวนรื่นฤดี)             
พ.ศ.2534 - ภารกิจป้องกันประเทศด้านไทย – กัมพูชา และลาว (กกล.สุรนารี)พ.ศ.2534: นายทหารควบคุมการยิง ศปภอ.ทบ.ฉก.ที่ 2
พ.ศ.2535 - กอ.ร่วม (กรณี 17 - 20 พ.ค.35) : ผบ.ปตอ.พัน.4 (ควบคุมพื้นที่หน้าวังสวนจิตรลดาด้านถนนสวรรคโลก)
พ.ศ.2536 - ภารกิจป้องกันประเทศไทย–กัมพูชา (กกล.บูรพา) พ.ศ.2536: นายทหารยุทธการและการข่าว ศปภอ.ทบ.ฉก.ที่ 1
พ.ศ.2546 - สง.ผบ.ทบ. : ฝสธ.ประจำผบ.ทบ
พ.ศ.2547 - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นราชองครักษ์เวร
พ.ศ.2549 - กอ.รส.นปอ. : ผบ.ปตอ.2
พ.ศ.2551 - มีพระราชประสงค์ปรับเป็นราชองครักษ์เวร (CAT.904)
พ.ศ.2553 - กอ.รส.นปอ. : รอง ผบ.พล.ปตอ.